หนังสือชุดพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล 4 เล่ม

680

เลข อย./เลขที่จดแจ้ง : -

ปริมาณ : 4 เล่ม

หมวดหมู่ : - อื่นๆ

สถานะสต๊อกสินค้า : มีสินค้า

รายละเอียดสินค้า หนังสือชุดพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล จำนวน 4 เล่ม - หนังสือพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่มที่ 1 ตอน “กำเนิดจักรวาล” ผู้เขียนกล่าวถึง พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งในหมื่นโลกธาตุ อาทิ กำเนิดจักรวาล, ปฐมอะตอม (อนุภาคพระเจ้า) ที่เป็นต้นกำเนิดทุกๆ สิ่งในจักรวาล, ขอบเขตของจักรวาล, การค้นพบจักรวาลอื่นๆ อีกนับแสนโกฏิจักรวาล, มนุษย์ต่างดาว, หลุมดำ, รูหนอนอวกาศ (ไทม์แมชชีน), มิติคู่ขนาน, การเดินทางข้ามภพ / ข้ามจักรวาล / ข้ามมิติ และที่สุดของจักรวาล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่พึ่งค้นพบความจริงตามคำตรัสของพระบรมศาสดา อาทิ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ), สตีเฟน ฮอว์คิง ฯลฯ ต่างยืนยันและยกย่องในพระปรีชาญาณขององค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้า - หนังสือพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่มที่ 2 ตอน “กำเนิดชีวิต” ผู้เขียนกล่าวถึง พระสัพพัญญุตญาณของพระองค์พร้อมทั้งข้อพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่พึ่งค้นพบความจริง เมื่อเกือบสองพันหกร้อยปีภายหลังการตรัสรู้ของพระองค์ ในเรื่อง ปฐมเซลล์แรกเกิดของมนุษย์, จิตเกิดขึ้นอย่างไร?, จิตคือสมอง?, จิตคิดหรือว่าสมองคิด?, จิตอยู่ที่ไหน?, พลังจิต, รูปคือสสาร?, นามคือพลังงาน?, การกลับชาติมาเกิดใหม่, การระลึกชาติได้, ชีวิตหลังความตาย, กายทิพย์และรังสีกายทิพย์, ผีมีจริง? การเห็นธรรมตามความเป็นจริง และบทสรุปของชีวิต - หนังสือพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่มที่ 3 ตอน “นิพพาน” ที่เป็นบรมสุขที่ทุกๆ ท่านต่างก็ปรารถนา ซึ่งเป็นอมตะธรรมสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงตรัสสอนพุทธศาสนิกชนเป็นอเนกให้ข้ามพ้นวัฏสงสารตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลกว่าสองพันหกร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ในตอนนิพพานนี้ ผู้เขียนได้ตามรอยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเหล่าพระอสีติมหาสาวก อาทิ พระสารีบุตร, พระโมคคัลลานะ, พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุนิพพานของพระภิกษุและฆราวาส ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ โดยละเอียด - และหนังสือพระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่มที่ 4 ตอน “มหัศจรรย์ พุทธปาฏิหาริย์” กล่าวถึงพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์พร้อมทั้งข้อพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ในความมหัศจรรย์ของ พระบรมศาสดาที่ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ ๓ ประการ ผ่านพุทธวิธีการสอน ๓ วิธี ซึ่งได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์, อาเทศนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ อิทธิปาฏิหาริย์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดง เช่น ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง ๓ โลก ด้วยการหยุดมิติเวลาทั้ง ๓ โลก และทรงเปิดทางลัดระหว่างทั้ง ๓ โลก ให้มนุษย์ เทวดา และสัตว์นรก ได้เห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะระดับโลกอย่าง “สตีเฟนฮอร์คิง” ที่เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยา หนึ่งในผู้ค้นพบความลับในหลุมดำ ก็ยืนยันว่า มีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆ ที่อยู่ต่างมิติ ด้วยทางลัดระหว่างจักรวาลกับจักรวาล (รูหนอนอวกาศ หรือไทม์แมชชีน), ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้โจรองคุลิมาลที่วิ่งเร็วดุจกำลังของพญาช้างถึง ๗ เชือก วิ่งไล่ตามพระพุทธองค์ที่ทรงเสด็จดำเนินตามปกติไม่ทัน, ทรงแสดงปาฏิหาริย์กำบังกายยสกุลบุตร ไม่ให้เศรษฐีเห็น ฯลฯ